KLAUZULA INFORMACYJNA RODO O PRZETWARZANIU PRZEZ SEBOTECH BOGUMIŁA KAMIŃSKA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez SEBOTECH Bogumiła Kamińska Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest SEBOTECH Bogumiła Kamińska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Krakowska 77B/6, posiadająca: NIP 648 115 22 63, REGON 365699833 (dalej „SEBOTECH”).

II. Dane kontaktowe Administratora
Można się z nami skontaktować:
1) pod adresem e-mail: rodo@sebotech.pl;
2) pod adresem: 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 77B/6

III. Źródło pochodzenia danych osobowych
SEBOTECH pozyskuje Państwa dane osobowe w momencie składania zapytań ofertowych przez firmy zewnętrzne, bądź składania zapytań i zamówień przez firmę SEBOTECH.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest realizacja prawa i obowiązków wynikających z zawartych z Zamawiającymi i Dostawcami umów zakupu lub sprzedaży

V. Rodzaje przetwarzanych danych
Kategorie Państwa danych osobowych mogą obejmować dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przedstawiciela kontrahenta).

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

VII. Odbiorcy danych
Administrator nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada taki obowiązek wynikający z przepisów prawa lub z wiążących go zobowiązań umownych. Tym samym, SEBOTECH może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
2) Inwestorowi/Zamawiającemu w zakresie i na warunkach przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy SEBOTECH a Inwestorem/Zamawiającym,
3) podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie SEBOTECH, w szczególności podmiotom gospodarczym świadczącym usługi informatyczne, serwisowe, ochrony, usługi pocztowe lub kurierskie,
4) a jeżeli to konieczne, także podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

VIII. Przysługujące prawa
W granicach przewidzianych przepisami RODO, posiadają Państwo:
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo żądania do sprostowania swoich danych osobowych )art. 16 RODO);
3) prawo żądania do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

X. Zautomatyzowane decyzje
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Pliki Cookies
Strona internetowa www.sebotech.pl używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Mają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera.

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych
Przetwarzanie przez firmę SEBOTECH Państwa danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami, a w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Państwa dane przechowywane są na urządzeniach elektronicznych oraz archiwum znajdującym się w siedzibie firmy SEBOTECH, zabezpieczonymi przed włamaniem, a dostęp do urządzeń elektronicznych posiada jedynie właściciel firmy. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy firmy SEBOTECH, w zakresie nie większym niż niezbędny do wypełniania swoich obowiązków.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu zapobieżenie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, modyfikowaniu, nieuprawnionemu ich ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.